1.AMAÇ.

Bu Politikanın amacı Tunaset Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited.Şirketi (Tunaset) tarafından yürütülen kişisel verilerin işlenmesi,korunması,paylaşılması,yok edilmesi ve kişilerin aydınlatılması faaliyetlerine yönelik esasları belirlemektir.


2.KAPSAM ve SORUMLULUKLAR.

 • Bu prosedür ISO 27001/2013 Standartı kapsamında hazırlanmıştır.
 • Bu prosedür Kalite Sistem Yöneticisi tarafından hazırlanmış,Genel Müdür tarafından onaylanmıştır.
 • Bu prosedür Üst Yönetimin alacağı kararlar doğrultusunda Tunaset’e bağlı ofisler,depolar,vb.. tüm yan kuruluşlarda uygulanabilir.
 • Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür,Gümrük Müşavirleri,Müşteri Temsilcileri,Muhasebe,Finans ve İnsan Kaynakları Sorumluları,BGÇG,IT Sorumlusu,GOS’lar ve Kalite Sistem Yöneticisi sorumludur.
 • Bu politika çalışanlarımız,çalışan adaylarımız,stajyerlerimiz,şirket hissedar ve ortaklarımız,ziyaretçilerimiz ve verisini işlediğimiz tüm üçüncü kişileri kapsar.
 • Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe ait bilgiler bu politika kapsamında yer almamaktadır.
 • Tunaset,kendisi ile iş ilişkisi bulunan kişi ve taraflara ait işlediği ‘’kişisel verilerini’’ korumak ve güvenli bir şekilde kullanmak için bu politikayı uygulamaya önem verir.Bu sebeple Tunaset 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili olabilecek mevzuata uygun olarak kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri İşleme Sorumluları,kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri kanunlarla belirlenen konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.


3.UYGULAMA.

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve İŞLENMESİ.

Kişisel Veriler Anayasa,Borçlar Kanunu,KVKK ve ilgili mevzuat gereği aşağıda belirtilen şartlarda toplanır ve işlenir.İşleme ve saklama esnasında hukuksal kavramlar,gizlilik,dürüstlük ve meşru amaçlarla kullanım temel etik ilkelerinden asla taviz verilmez.


Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla toplanır ve işlenir;


 • Tunaset’in hizmetlerini ve ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacı ile,
 • Vergi ve benzeri yükümlülükleri gerçekleştirebilmek amacı ile,
 • Ulusal ve uluslararası yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile,
 • Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirmek amacı ile,
 • Tunaset politika ve prosedürlerinin gerekliliklerini sağlamak amacı ile,
 • Stratejik iş planlarının ve iş analizlerinin yapılması amacı ile,
 • Kara para aklama,terör ve finansmanı gibi özel yasalara uyulması amacı ile.


Kişisel veriler aşağıda ki yöntemlerle toplanır ve işlenir;


 • Kişinin elden,e-posta,vb.. yöntemlerle ilettiği özgeçmişler,
 • Kişinin iş müracaatı esnasında doldurduğu İş Başvuru Formu,
 • Kişinin Tunaset Kariyer bölümü üzerinden yaptığı elektronik iş başvuruları,
 • Bu başvurular sonrasında elektronik ortamda veya yüz yüze yapılan mülakatlar,
 • Tunaset yerleşkelerine yapılan giriş kayıtları ve/veya kamera kayıtları,
 • Şirket araçları için uygulanan takip sistemi kayıtları,
 • Kalite Standartları veya diğer uygulamalar kapsamında müşteri geri dönüşleri,
 • İnternet sitemiz veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelecek bildirimler.


3.2.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI.

Tunaset’te hukuka ve temel etik ilkelere uygun olarak toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanunda belirtilen şartlar ve amaçlar kapsamında aşağıda ki kişi,kurum ve kuruluşlara aktarılır.


 • Türk Ticaret Kanunu,Borçlar Kanunu,Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı,Vergi Usul Kanunu,Terör ve Kara Para aklanması ile ilgili kanunlar gereği ilgili kurum ve kuruluşlara,
 • Gerekli hallerde çalışanlarımıza,
 • Şirket ortaklarımıza,
 • Gerekli hallerde ve sınırlı olarak Tedarikçilerimize,
 • Gerekli hallerde ve sınırlı olarak Müşterilerimize,
 • Sınırlı olarak hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere.
 • İş müracaatları sırasında edinilen kişisel veriler veri sahiplerinin de onayı ile referans verdikleri kurum veya kişilerden doğrulanabilir.
 • 5651 sayılı log.kanunu gereğince şirket yetkililerine veya resmi kurumlara veri aktarımı yapılabilir.


3.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI ve YOK EDİLMESİ.

 • Kişisel veriler İnsan Kaynakları tarafından taranarak network sisteminde saklanır.(Bilgi güvenliği yönetimi şartları gereği şifreleme esastır)
 • Kişisel veriler ‘’Personel Özlük Dosyaları’’nda ve kilitli dolaplarda saklanır.
 • Tunaset kişisel verilere sadece yetkili kişilerin ulaşabilmesini sağlayacak şekilde teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • Kişisel veriler ‘’Kişisel Veri İşleme Envanteri’’be işlenir,gerek çalışanlar,gerekse ayrılanların verileri bu sistemde takip edilir.
 • ‘’Özel Nitelikli Kişisel Veriler’’ olarak tanımladığımız sağlık,kan grubu,cinsel hayat,ırk,etnik köken,siyasi ve felsefi düşünceler,din,mezhep veya diğer inançlar,vb.. veriler mümkün olduğunca toplanmaz,bu tip ve özellikle sağlık bilgileri için sadece ön rapor sayfaları özlük sistemine alınır,diğer film,rapor,vb.. bilgiler kişiye iade edilir.
 • Kurye ve şoförlerle ilgili sağlık bilgileri(göz kontrol,psikosomatik testler,vb..) kanunlar gereği ve detaylı olarak saklanır ve izlenir.
 • Kişisel verilerin saklama süreleri 30224 sayılı kanun gereğince uygulanır.


3.4.VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI.

 • Veri sahipleri kendi kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına,
 • Bu verilerin amacına uygun kullanıldığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve dışında kimlere aktarıldığını bilme,
 • Eksik,yanlış işlenme veya değişmesi durumunda düzeltilmesini talep etme,
 • Kanunlara aykırı olarak işlenme sebebi ile uğradığı zararın giderilmesini talep etme
 • Haklarına sahiptir.Bu taleplerini şirket yönetimine yazılı olarak yapması gerekmektedir.Şirket yetkilileri en geç 30 gün içinde başvuru sahibine cevap vermek durumundadır.


3.5.AYDINLATMA ve MUVAFFAKATNAME BİLGİLERİ.

 • Çalışan Aydınlatma ve Muvaffakatname örnekleri bu sayfanın ek’lerinde verilmiştir.
 • Aday Aydınlatma ve Muvaffakatname formları Kariyer İş Müracaat Formu ek’lerinde bulunmaktadır.


3.6. YAPTIRIM.

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında (EP.00) Etik,Uyum ve Disiplin Yönetimi hükümleri uygulanır.