1. Veri Sorumlusu.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Yeşilbağlar Mahallesi,Selvili Sokak,Beyaz Ofis,No:2,Kat:6,Daire:629-630-631,Pendik/İSTANBUL” adresinde mukim TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Ltd.Şti. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde iş süreçlerinizde ve özlük dosyanız içerisinde saklanmak üzere toplanan kişisel verileriniz, iş ilişkisinin devamı süresinde işveren sıfatının gerektirdiği yükümlülükler kapsamında kullanılır.


Bu kapsamda, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, SGK numaranız, cinsiyetiniz, medeni haliniz, adli siciliniz, eğitim-öğretim bilgileriniz, iş deneyiminiz, sosyal haklarınızın düzenlenebilmesi adına kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz sendika bilgisi, telefon numaranız, banka hesap numaranız, güvenlik amacıyla alınan kamera kayıtlarına yansıyan biyometrik verileriniz, güvenlik sebepleri veya fazla mesailerin hesaplanabilmesi adına işyerine giriş-çıkışlarda kart basma raporlarınız, iş başvuru formunuz, iş sözleşmeniz, performans değerlendirme formu ve benzer verileriniz, iş sağlığı ve güvenliğinin temini ile sağlık sigortası için alınan sağlık bilgileriniz, acil durumlarda erişim sağlanabilmesi için temin edilen yakınlarınızın bilgisi gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.


İşveren sıfatının gerektirdiği ve belirtilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren faaliyetler arasında; özlük dosyası tutulması, şirket içerisindeki iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları politikalarının yönetilmesi, şirket içi operasyonların yürütülmesi, finansal operasyonların yürütülmesi, hukuksal süreçlerin yürütülmesi, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması yer almaktadır.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı.

Kişisel verileriniz; şirket içi operasyonların yürütülmesi, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, finansal operasyonların yürütülmesi, hukuksal süreçlerin yürütülmesi, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçları ile Kanun’a uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında (Kurul tarafından veri aktarımı uygun görülen ülkelerde) bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilere, vergi danışmanlarımıza, grup şirketlerimize, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.


Şirketimiz iş süreçlerinin, çalışma saatlerinin ve özlük dosyasında yer alan belgelerin oluşturulması veya saklanması gibi yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz belirtilen hizmet doğrultusunda bu kurumlar ile Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecektir. İlgili kurumların paylaşılan işbu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakkı bulunmamaktadır.


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi.

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik veyahut fiziki yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Ayrıca, şirket merkezindeki güvenliğin sağlanması için giriş, koridor gibi ortak alanlarda bulunan kapalı devre kameralar ile görüntü elde edilmektedir.


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız.


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;


a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirmenizi rica ederiz.


Bilgi ve başvuru taleplerinizi KEP ADRESİ’ne e-mail yolu ile veyahut genel merkezimize posta ile yönlendirebilirsiniz.


Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.


Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.


Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.


Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.


Aydınlatma metnini okudum, kişisel verilerimin yukarıda yer alan prensipler uyarınca işlendiğini anladım.