Tasarım Desteği

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. 


İstihdam Desteği

Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.


Yatırım Teşvik Belgesi

Firmalar tamamen yeni yatırım veya mevcut tesislerin modernizasyonu için yatırım teşviklerinden yararlanabilirler. Teşvik Sistemi; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar başlıkları altında uygulanmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi başta gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası sağlamasının yanı sıra bölge ve sektöre göre değişen diğer vergi avantajları da sağlamaktadır.


TURQUALITY Programı

Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.


Türkiye’de patent bilincinin günden güne arttığını gösteren istatistikler bu konuda yakın zamanda makro düzeyde bir başarı kazanılacağını kanıtlar nitelikte, Türk Patent Enstitüsü (TPS) raporlarına göre, Türkiye geçtiğimiz yıl marka başvurularında Avrupa birinciliğini elinde tutmaktadır.


TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin;

“Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” uyarınca Turquality Komitesinin onayı çerçevesinde kullanımına izin verilecek TURQUALITY® sertifikasının düzenlenmesidir.


Turquality-From Turkey ibaresi, Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı adına koruma altına alınan, fonu Pantone 3125 C olan ve tasarımı aşağıda yer alan TURQUALITY® sertifikasını ifade eder.


Hariçte İşleme İzin Belgesi

Üretiminin tamamını ya da bir kısmını yurt dışında yaptırmak isteyen firmalar için avantajlı olan Hariçte İşleme İzin Belgesi, işlenip geri gelen ürünlere ilişkin gümrük vergisi indirimi sağlar. Böylece firmalar hammaddesini Türkiye’den gönderdikleri ürünlerin yeniden Türkiye’ye ithalatında yüksek gümrük vergisi ödememe avantajına sahip olurlar. Hariçte İşleme İzin Belgesi’nin yanı sıra Dahilde İşleme kapsamında Hariçte İşleme İzin Belgesi alımı ve kapatılması konusunda da danışmanlık yapmaktadır.


Dahilde İşleme İzin Belgesi

Firmalar, üretimde ihtiyaç duyduğu hammaddeyi Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gümrük muafiyetinden ve KDV istisnasından yararlanarak ithal edebilirler. DİR kullanan firmalar ithalatta gümrük vergisi ve harç istisnasından yararlanmanın yanı sıra, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmama ve vadeli ithalat işlemlerinde % 6 KKDF ödemeyerek önemli bir avantaj sağlarlar.


Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir?


  • Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler
  • Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
  • Dış ticaret sermaye şirketleri (DTSŞ)
  • Sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ)


Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.


Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği


Kimler Yararlanabilir?


  • Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri


A- Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.


B- Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.


C- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Bakanlık koordinasyonunda Organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.


D-E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.


Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği


Kimler Yararlanabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinde belirtilen ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri yararlanabilir. Her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilir.


A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.


B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi


İşbirliği kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.


Yurt İçi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği


Kimler Yararlanabilir?

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.


Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.


Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi


Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları


Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurt dışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.


Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi


Kimler Yararlanabilir?

Yurt dışı fuar organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar.


Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir.