4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5’inci maddesi kapsamında ‘’Dolaylı Temsilci’’ statüsünde kurulmuş olan TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Ltd.Şirketi,Türkiye Gümrük Bölgesine giren (ithal edilen) eşyalara ve taşıt araçlarına uygulanması gereken gümrük kurallarını uygular. Uygulama yetkisini Gümrük Kanunundan alır. Gümrük kurallarını temsilcisi olduğu müşterileri adına gerçekleştirir. TUNASET’in temsil yetkisini kullanabilmesi için müşterileri tarafından TUNASET adına vekaletname düzenlenmesi yeterlidir. Bazı eşyalar için gümrük işlemleri öncesinde alınması gereken izinler, uygunluk belgeleri, dolaşım belgeleri, menşe belgeleri, kotalar, gözetimler vb tüm formaliteleri de TUNASET müşterileri adına gerçekleştirir. Bazı işlemleri de eşyanın tesliminden sonrada gerçekleştirebilir. Örneğin, sonradan kontrol uygulamaları, TRT Bandrol, Lisans Royalti ödemeleri, tespitler vb işlemleri de sonradan gerçekleştirilebilir. Özetle tüm güncel mevzuatı ve güncellemeleri takip ederek, dış ticaretin gereklerini kanunlara uygun şekilde gerçekleştirir.


İthalat (giriş) ve ihracat (çıkış) olarak keskin şekilde ayrılan iki eyleme Gümrük Kanuna göre rejim denir. Bu rejimleri ifade etmek içinde customs declaration yani gümrük beyannamesi kullanılmaktadır,bu ithal edilen ya da ihraç edilen eşyaları listeleyen, ayrıntılarını ifade eden resmi bir belgedir. Hukuki anlamda, gümrük beyannamesi, bir kişinin eşyaları belirli bir gümrük prosedürüne tabi tutma isteğini belirttiği eylemdir. Bu yasal prosedür Union Customs Code (UCC) de açıklanmaktadır.


Yasal yükümlülüklere uyulması ve eşyanın gümrük rejimlerine tabi tutulması için gümrük beyannamesi verilmesi gereklidir. Eşyalar gümrük bölgesine geldiğinde ‘’gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulması (customs-approved treatment or use) gerekecektir. Peki TUNASET Gümrük Beyannamesini (Customs Declaration) nasıl düzenler ? TUNASET beyanları elektronik veri işleme tekniği kullanarak düzenler. AB’de kullanılan EUCDM,NCTS,AES,ICS gibi gümrükler arası veri işleme modelleri (Customs trans-European systems) kullanılmaktadır. TUNASET bu modellerden NCTS aplikasyonuna entegredir.


İthalat işlemleri için, Gümrük Kanunumuz ve UCC’ye uyarlanmış iş akışımız aşağıdaki şekildedir.


Kodların açıklaması aşağıdadır;

Entry Summary Declaration of Goods (ENS) *** Giriş özet beyan verilmesi ***

127(1) UCC

*****

Notification of Arrival of sea-going vessel or aircraft (NA) *** Deniz yolu ve Havayolu için varış bildirimi verilmesi

133(1) UCC

*****

Presentation (notification) of Goods (PN) *** Eşyaların gümrüğe sunulması ***

139 (1) UCC

*****

Temporary Storage Declaration of

Presented Goods (TSD) *** Eşyaların geçici depolama yerine alınması ***

145 (1) UCC

*****

Temporary Storage *** Geçici depolama ***

144 UCC

*****

Customs Procedure *** Gümrük prosedürlerinin uygulanması ***

149 UCC

*****

Re-export *** Yeniden ihracat ***

149 UCC

*****

Customs Declaration (CD) *** Gümrük beyannamesi verilmesi ***

158 (1) UCC


TUNASET,EU Customs Tariff (TARIC) yani AB Gümrük Tarifesine tam uyumlu hizmet sunar. 23 Temmuz 1987 tarihli, 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) ile yasal zemine kavuşmuştur. Bu sayede tüm AB’ye üye devletler ve Gümrük Birliğine (Customs Unions) imzası olan Türkiye’nin vergileri tek tip uygulaması sağlanır.


TUNASET,AB’nin belirlediği İthalat yasakları ve kısıtlamalarına (Prohibitions and Restrictions to import and export) tam uyumludur. Ozon tabakasını incelten maddeler, CITES kapsamındaki eşyalar, kültür varlıkları, florlu sera gazları içeren ürünler ve ekipmanlar, kullanılmış eşyalar, bitki sağlığını tehlikeye atacak ürünler, hayvanlar vb eşyaların ithalat işlemlerinde kısıtlama ve izinlere tam uyumlu hizmet sunar. Doğrudan, İran, Kuzey Kore ile ticaret gerçekleştirmez.


TUNASET AEO yani YYS standartlarında hizmet sağlar. Yani Uluslararası kabul görmüş standartlara dayalı olarak oluşturulmuş olan AEO programı, Gümrük idareleri ile ekonomik operatörler arasında ortaklık programıdır.


TUNASET Gümrük güvenlik prosedürlerine tam uyumlu hizmet sunar. Eylül 2001 yılında ABD’de meydana gelen terör saldırılarının ardından AB gümrük mevzuatına güvenlikle ilgili hususlar dahil edildi. 2005 yılında Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organisation kısaltması WBO) SAFE Framework of Standarts (SAFE)’ı kabul etti. AB’de Topluluk Gümrük Kanunu ve Gümrük Kanunu Uygulama hükümleri 2005 ve 2006 yıllarında güvenlik konularını içerecek şekilde değişmiştir. Giriş Özet Beyanı (ENS), AEO yetkilendirilmiş Operatör ortak risk analiz sistemlerinin bir parçası olarak hayata geçmiştir.


2010 yılına gelindiğinde ise el yapımı patlayıcı içeren kargonun tespit edilmesi (Yemen Incident) sonrası hava kargo güvenlik iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Yolcuların ayakkabılarının x-ray cihazından geçirilmeye başlamasının sebebi de bu olaydır. AB, gelişmiş kargo bilgilerinin ön yüklemesi (PLACI) alanında uluslararası ortaklar (ABD,KANADA,WCO,ICAO,UPU) ve paydaşlar (IATA,TIACA,GEA,PostEurop,KPG) ile kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların sonucu Birlik Gümrük Kanunu ile uygulama kanunlarına yansıtılmıştır. İthalat Kontrol Sistemi yani Import Control System (ICS) yürürlüğe girecektir. TUNASET tüm ulusal, uluslararası güvenlik prosedürlerini sağlamayı taahhüt eder.


TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Ltd.Şirketi 2000 yılından beri uzman kadrosu ve çözüm odaklı yaklaşımı ile değerli müşterilerine verdiği hizmetleri aşağıda ki genel kurallar kapsamında gerçekleştirir;

-Yukarıda belirtilen tüm Standart Operasyon Prosedürlerini(SOPs) eksiksiz uygular,

-Tüm operasyonları kompüterize ortamda gerçekleştirir,izler ve talep doğrultusunda müşterilerinin kendi operasyonlarını görüntülemesini ve takip edebilmesini sağlar,

-Tüm bu işlemleri Müşteri Memnuniyeti,Bilgi Güvenliği,tüm ulusal ve uluslararası Etik İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.