1.AMAÇ.

Bu prosedürün amacı, Tunaset’ in tüm yasal mevzuat ve sözleşmelerden doğan gereksinimleri karşılama yaklaşımını ve Etik İlkelerini tanımlamak,etik ilkelerine ve güvenlik ihlaline kasti olarak teşebbüs eden personel için resmi bir disiplin işleyişini sağlamaktır.


2.KAPSAM ve SORUMLULUKLAR.

 • Bu prosedür ISO 37001;2016 Standartı kapsamında hazırlanmıştır.
 • Bu prosedür Kalite Sistem Yöneticisi tarafından hazırlanmış,Genel Müdür tarafından onaylanmıştır.
 • Bu prosedür Üst Yönetimin alacağı kararlar doğrultusunda Tunaset’e bağlı ofisler,depolar,vb.. tüm yan kuruluşlarda uygulanabilir.
 • Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür,Gümrük Müşavirleri,Müşteri Temsilcileri,Muhasebe,Finans ve İnsan Kaynakları Sorumluları,KÇG,BGÇG,ÇÇG,EÇG,IT Sorumlusu,Dış Hizmet Firmaları ve Kalite Sistem Yöneticisi sorumludur.


3.UYGULAMA.

3.1.TUNASET ETİK İLKELERİ.

Tunaset’in Etik İlkeler Kapsamı aşağıdadır ;


 • Müşteriye Saygı
 • Kanunlara ve Mevzuatlara uyum
 • Tedarik zinciri etik çalışmaları
 • Bilgi Güvenliği gereksinimleri
 • Usulsüzlük,uygunsuzluk ve yalan beyan durumlarının oluşmasını önleme
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
 • Kişisel verilerin Gizliliği ve Korunması
 • Çevre Yönetimi’ne uyum şartlarının sağlanması
 • İş Sağlığı-Güvenliği’ne uyum şartlarının sağlanması
 • İnsan haklarına ve Etik istihdam politikalarına uyum
 • Çıkar çatışmalarının önlenmesi
 • Misillemeyi önleme
 • Adil Rekabet koşulları
 • Yatırımcıları koruma ve kazan-kazan yönetimi
 • Kurumsal vatandaşlık


3.2.MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ve İLKELER.

Tunaset’in en önemli kaynak ve varlıklarından biri Müşterileridir.Bu çerçevede ve verdiği hizmetler kapsamında oluşan ve/veya oluşabilecek problemlerin değerlendirilmesi,çözümü ve analiz edilmesi tüm Tunaset çalışanlarının ön planda tutması gereken bir konudur.


Müşterilerin özel istekleri ve memnuniyetleri ön planda tutulmalı,tüm işlemler TC.Kanunları ve Mevzuatlar dahilinde yapılmalıdır.


Müşteri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi (KP.04) Müşteri İlişkileri Yönetimi ve (KT.07) Görev Tanımları’nda tüm personel için açıkça belirlenmiş olup,bu kurallar ödün vermeksizin uygulanır.


3.3. YASAL SÖZLEŞMELERE TABİ GEREKSİNİMLERE UYUM

3.3.1.UYGULANABİLİR YASALAR VE GEREKSİNİMLER

Kuruluşumuz tarafından uygulanabilir yasalar Tunaset Bağlamı ve Doküman Yönetimi içinde tanımlanmış ve güncelliği sağlanmaktadır.Bilgi güvenliği kontrolleri belirlenirken yasal ve diğer sözleşmeler ile ilgili gereksinimler göz önüne alınmaktadır.


3.3.2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Firmamızda kullanılan tüm yazılım ürünleri lisanslı olarak kullanılmaktadır. Yazılımda kullanılan harici materyaller için fikri mülkiyet haklarına göre materyallerin kullanımı ve patentli yazılım ürünlerinin kullanımı üzerindeki yasal, düzenleyici ve anlaşmalarla doğan gereksinimlere uyum sağlanmıştır. Bu sürece uyum politika, talimat ve gizlilik beyanı ile güvence altına alınmıştır.


3.3.3. KAYITLARIN KORUNMASI

Kayıtlar kaybedilmeye, yok edilmeye, sahteciliğe, yetkisiz erişime ve yetkisiz yayımlamaya karşı yasal, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartlar ve iş şartlarına uygun olarak korunmaktadır. Kayıtların korunması için düzenleyici politikalar oluşturulmuş olup YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir. Kayıtlara erişim, saklama süreleri ve saklama koşulları yasal mevzuatlara ve kuruluş şartlarına göre belirlenmiş olup (KP.02) Doküman Yönetimi’nde belirtilmiştir.


3.3.4.KRİPTOGRAFİK KONTROLLER

Kullanılmakta olan e-devlet ve e-imza uygulaması mevcuttur. Bunların şartları ilgili kanun maddelerinde tanımlanmıştır. Bu kanunlara uygun olarak kuruluş içinde kullanımaktadır. Bu uygulamaların kontrolü ve yönetimi ilgili bakanlıklar tarafından yapılmaktadır.


3.4. BİLGİ GÜVENLİĞİ’NİN BAĞIMSIZ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.

3.4.1.BİLGİ GÜVENLİĞİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Bilgi Güvenliği uygulamaları,belgelendirme denetimleri ve gözetim denetimleri,belgelendirme kuruluşları ve iç denetçiler tarafından gözden geçirilmektedir. Bulunan uygunsuzluklar YGG toplantıları için girdi oluşturmaktadır.


3.4.2.GÜVENLİK POLİTİKALARI VE STANDARTLAR İLE UYUM

Güvenlik politikaları ve standartlar ile uyum Üst Yönetim tarafından YGG toplantıları ile gözden geçirilmektedir.


3.4.3.TEKNİK UYUM GÖZDEN GEÇİRMESİ

Bilgi sistemleri KSY ve IT Sorumlusu tarafından Bulut’tan alınan raporlar ve testlerle gözden geçirilmektedir. Sonuçlar YGG Toplantılarında gözden geçirilmektedir.


3.5. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ.

Tunaset,her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında olup,ilgili yasa,düzenleme ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır.Amacı ne olura olsun rüşvet alınması ya da verilmesi ile yolsuzluk amacı güdülmesi kesinlikle kabul edilemez.Böyle bir amaç çerçevesinde Tunaset ile iş yapmak isteyen 3. Taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi prensibimizdir.


Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,Tunaset’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun bir biçimde hazırladığı Uyum ve Etik Yönetimi’nin önemli bir parçasıdır.Bu sebeple Tunaset’in Bütünlüğünü ve İtibarını korumak amacı ile potansiyel Yolsuzluk Eylemleri ve Riskleri aşağıda tanımlanmıştır.


Tunaset Yönetimi’nin amacı ve görevi bu politikalara sürekli sahip çıkarak,yolsuzluk risklerini belirlemek,azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarına bilgi sağlamaktır.Çalışanlarını yasal gereklilikler hakkında bilinçlendirmek,çalışanların bildirimlerini sağlayacak iletişim kanallarını açık tutmak,tüm işlemlerin resmi kayıt sistemlerine doğru olarak yapılmasını sağlamak,herhangi bir amaçla açıklanamayan veya kaydedilmeyen hesaplar,fonlar,varlıklar olmaması ve bu türden işlemlerin yapılmaması gerektiği konularında tüm tedbirlerin alınması ve etkinliklerinin artırılması Üst Yönetim’in görevidir.


Bu prosedür ve politikaların düzenli olarak takip edilebilmesi için Tunaset bünyesinde Genel Müdür ve Gümrük Müşavirlerinden oluşan Etik Çalışma Grubu (EÇG) kurulmuştur.Bu çalışma grubunun kurulması (EPL.00.C) Kurulum ve Bildirim dokümanı ile duyurulmuş,Görev,Yetki ve Sorumlulukları (EP.00.D) dokümanı ile belirlenmiştir.Bu doküman gereği tüm Etik İlkelerin korunması,denetimi ve takibinden EÇG sorumludur.


3.5.1.İNSAN KAYNAKLARI.

İnsan Kaynakları departmanı,işe alım,personelin görev,yetki ve sorumluluklarının bildirimi,okuyup imzalatılması,ilgili konularda eğitimlerin verilmesi hususlarında sorumludur.


Her çalışanımız görevini yerine getirirken,Tunaset’in bu politikasına,ilgili yasal düzenlemelere ve yürürlükte ki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymalıdır.Personel yolsuzluk eylemi teklif edilmiş,verilmiş veya alınmış olsun veya olmasın,haberdar oldukları gerçekleşen veya teşebbüs edilen tüm yolsuzluk eylemlerini EÇG’na bildirmekle sorumludur.


3.5.2.DIŞ HİZMET ALINAN FİRMALAR.

Dışarıdan alınan hizmetleri bağlıyan tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (KP.05) Dışarıdan Alınan Hizmetler Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır.


Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler tekrar gözden geçirilir.


Üst düzey yönetimce, dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterlerin yanı sıra moralite ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firmalarla ilişkiler yeniden gözden geçirilir. Bu kapsamda gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle Üst Yönetim’dedir.


Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;


 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,


Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir, bunlara uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın sonlandırılacağına ilişkin hükümler getirilir.


Firma ya da iş ortaklarının söz konusu hususlara uyumunun takibi öncelikle Tunaset Üst Yönetimi’nin sorumluluğundadır.


3.5.3.TEMSİLCİ ve ARACILAR.

Temsilci ve Aracı kullanılması, yolsuzluk eylemlerine neden olabilecek yüksek risklerden birini teşkil edebilir. Bu risk ancak bir aracının, yüksek riskli ülkede faaliyet göstermesi halinde olabilir.


Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi,Tunaset tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kullanılması iş bu politikaya ve bu konudaki diğer prosedürlere uyumlu olmalıdır.


Tunaset’in itibarını zedelemeyeceğine dair ve aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için, yeterli ve itinalı inceleme yapılmamış olan hiçbir aracı tutulmamalıdır.


3.5.4.HEDİYELER

Çalışanlarımız, herhangi bir işlem veya iş için 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) aşan bir eşya/hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. menfaat talep, temin ve kabul edemez. Şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediyeler veya diğer armağanlar kabul edilmemelidir, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır.


Şirket politikası kapsamında, hediye kabul etmemek ana kural olmakla birlikte aşağıda belirlenen haller gözetilmek kaydıyla hediye kabul edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır:


 • Mümkün olduğu takdirde önceden veya hemen sonrasında amirin bu konuda bilgilendirilmiş olması,
 • Haksız ifa yoluyla herhangi bir menfaat temin etmek veya birbirine açık veya zımni olarak karşılıklı avantaj veya yararlar sağlamak amacıyla bir üçüncü tarafı etkilemek, teşvik etmek veya ödüllendirmek niyetiyle yapılmaması,
 • Ulusal mevzuata uygun olması,
 • Bireysel olarak değil şirket olarak verilmesi,
 • Bir nakit veya nakit muadili değer ihtiva etmemesi (hediye sertifikası veya kuponları gibi),
 • Somut durumun şartlarına uygun olması (Örneğin, Türkiye’de yılbaşında küçük hediyelerin verilmesi adettir),
 • Hediyenin uygun bir değerde olması ve uygun bir zamanda verilmesi (Örneğin, ihale sürecince ikram/ağırlama kabul edilmez.)
 • Gizli değil, açık bir şekilde verilmesi.


Bu belirlenen haller mevcut olsa dahi, hiçbir biçimde, kamu görevlileri, temsilcileri veya politikacılar ile siyasi partilere hediyeler ve/veya ikram verilemez ve onlardan hediyeler ve/veya ikram alınmaz.

Bu belirlenen hallere ek olarak;


 • Haksız bir ifayı etkilemek, teşvik etmek veya ödüllendirmek niyetiyle bir ödeme, hediye veya ikram verilmesi, vaat edilmesi, veya teklif edilmesi,
 • Rutin bir işlemin “kolaylaştırılması” veya hızlandırılması için bir kamu görevlisi, yetkilisi veya temsilcisine ödeme, hediye veya ikram verilmesi, vaat edilmesi veya teklif edilmesi kesinlikle yasaktır.


3.5.5.AĞIRLAMALAR

Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir:


 • Sosyal etkinlikler
 • Konaklama
 • Yemek daveti


Şirket, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve şirketler arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Şirket, sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder.


Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Şirket esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim yöneticisinden onay alınmalıdır.


Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir.


3.5.6.İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRICI ÖDEMELER.

Tunaset bu politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir.


3.5.7.İŞ TEKLİFLERİ.

Bir iş teklifinin (geçici veya sürekli) herhangi bir surette yolsuzluk eylemi olabileceği izlenimini ortadan kaldırmak için, bu tekliflerin “normal rekabete dayalı işe alma süreçleri dışında” müşterilere, iş ortaklarına (onlarla yakından ilişkili olduğu bilinen üçüncü kişilere) veya devlet memurlarına ve kamu görevlilerine (ya da Devlet Memurları ile yakından bağlantılı olduğu bilinen kişilere) yapılmaması genel prensiptir.


3.5.8.VEKALETLE İŞ GÖRDÜRÜLEN FİRMALAR.

Tunaset, vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller, tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve/veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmamalıdır, şayet söz konusu türde duyumun alındığı tarih itibariyle kurulmuş bir ilişki tespit edilirse ilgili ihtarlarda bulunulur; ihtarların netice vermemesi halinde ticari ilişki sonlandırılır.


Tunaset ile ilişki kurarak onun adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymaya mutabık olmaları gerekmektedir.


3.5.9.SİYASİ BAĞIŞLAR.

Tunaset tarafından siyasi amaçlı hiçbir bağış yapılmaz.


3.5.10.YARDIM AMAÇLI BAĞIŞ ve SPONSORLUKLAR.

Tunaset, talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların ancak yasal,Tunaset tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmaları gerekmektedir.


Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir. Bu durum, alıcıların seçimi için şeffaf kriterler belirlenmelidir.


3.5.11.YOLSUZLUK ve RÜŞVETLE MÜCADELE İLKELERİ.

Tunaset’in,yolsuzluk eylemlerine karşı toleransı sıfırdır.Tunaset çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin,Tunaset ile olan işlemlerinde herhangi bir yolsuzluk eylemine tolerans gösterilmez.


Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken, üçüncü bir kişiye herhangi bir şekilde rüşvet olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir ödeme yapamaz ya da üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez.


Tüm çalışanlarımız rüşvete ilişkin kurallara, şirketin yayımladığı Uyum ve Etik Kurallar uyarınca davranmakla yükümlüdür.


3.5.12.YOLSUZLUK ve RÜŞVETLE İLGİLİ İHLALLERİN BİLDİRİMİ.

Şirketimizin saygınlığını korumak için, yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğundadır.


Herhangi bir çalışanımızın, iş bu politikada yer alan kuralları ihlal etmesi durumunda Etik Çalışma Grubu’na bilgilendirme yapılır.


Fark edildiği halde yolsuzluk eylemlerine aykırı durumların raporlanmaması ya da görmezden gelinmesi de yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.


Tüm çalışanlarımız yolsuzlukla mücadele politikasıyla ilgili soruları ve iş bu politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmelidir.Bu durumların bildirimi ve analiz edilebilmesi için (BF.02.A) Olay Bildirim Formu veya oneri@tunaset,com kullanılmaktadır.


3.5.13.YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLAL ve SONUÇLARI.

Yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız işlerini yürütürken, iş bu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler.

Bu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez.

Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelebilir.

Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai yükümlülüğe maruz kalınabilir.

Dış hizmet alınan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde politikaya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve politika ihlali durumunda da çalışmalar sonlandırılır.


3.6.KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ ve KORUNMASI İLKELERİ.

Performans değerlendirmeleri, ücretler, emeklilik ve yardımlar da dahil olmak üzere,muhtemel,mevcut veya eski çalışan kayıtlarına ve kişisel verilere erişim yalnızca yetkili kişiler tarafından ve veri gizliliği yasalarına uygun olarak sağlanabilir. Tunaset,çalışanlarına ve müşterilerine ait tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak işler, saklar ve imha eder. Çalışanlarımıza ait kişisel verilerde gösterilmesi gereken hassasiyet aynı şekilde müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız tarafından verilen kişisel veriler ve gizli korurken de gösterilmektedir.


Ticari iletişim sürecinde müşteriler, tedarikçiler ve rakipler dahil olmak üzere diğer şirketler hakkında birçok bilgiye ulaşılır. Rekabetçi bilgi edinme konusunda yasal ve etik birtakım sınırlar vardır.Tunaset çalışanlarından yasal ve etik sınırlamalara uygun davranmalarını bekler.


Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması ile ilgili tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (KP.07) İnsan Kaynakları Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır.


3.7.ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLKELERİ.

3.7.1.İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ.

Tunaset çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri ve hissedarları için sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmaya çaba göstermektedir. Bunu başarabilmek herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve iş birliği içerisinde olması ile mümkündür. Tunaset’te iş sağlığı ve güvenliği tüm iş süreçlerine entegre edilmekte ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili endişelerin bildirildiği, çözüldüğü bir kültür teşvik edilmektedir. Kişisel emniyet ve süreç emniyeti, kurallara uymanın çok daha ötesindedir. Bu yüzden şirket ile temas halinde olan her çalışan ve yüklenici, ciddi bir yaralanma ve ölüm riskini önlemek için ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini bilmeli, emniyet riskleri konusunda tetikte olmalıdır.


İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (İP.00) İSG Sistem Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır.Tunaset bu kapsamda Risk Analizi ve Acil Durum Planlaması yapmak ve İSG Eğitimleri vermek için yetkili bir OSGB ile anlaşabilir.


3.7.2.ÇEVRE YÖNETİMİ.

Tunaset çevreyi koruma sorumluluğunu gönüllü olarak paylaşır. Doğal kaynakları korumak, geliştirmek ve olumsuz etkiyi en aza indirgemek için tüm Tunaset çalışanlarının gerekli hassasiyeti göstereceği Tunaset politikalarında taahhüt edilmektedir.


Buna gore;


 • Şirket bünyesinde kullanılan ofislerde ve araçlarda güvenlik ve çevreyi koruma politikaları esas alınarak hareket edilmektedir.
 • Sürdürülebilir uygulamalar kullanılarak çevre kanunlarına ve üçüncü taraf gerekliliklerine uyma,çevresel uyum ve performansı izlemeye özen gösterilmektedir.


Çevre Yönetimi ile ilgili tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (ÇP.00) Çevre Sistem Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır. Tunaset bu kapsamda Risk Analizi,çevre-etki değerlendirmesi yapmak ve ortam ölçümleri için yetkili bir firma ile anlaşabilir.


3.8.İNSAN HAKLARI ve ETİK İSTİHDAM POLİTİKASI.

Tunaset faaliyet gösterdiği her yerde insan haklarına saygı göstermeyi ve insan haklarını korumayı taahhüt eder.


Aşağıda belirlenen hususların Tunaset bünyesinde bulunması kabul edilemez. Bu maddelerden herhangi birini çalışma koşullarında barındıran bir üçüncü tarafla da çalışılması söz konusu olmamaktadır ;


 • Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocukların sömürülmesi
 • Fiziksel ceza yöntemi
 • Çalışanlara yönelik özellikle cinsiyet, köken, din veya cinsel tercih üzerinden şiddet
 • uygulanması
 • Zorla veya zorunlu çalıştırma
 • İstihdam ve işe alma uygulamalarında yasadışı ayrımcılık
 • Güvensiz çalışma koşulları
 • Asgari ücret altında adam çalıştırma, maaş kesintileri
 • Yasadışı fazla mesai uygulamaları


Tunaset için çalışanları en önemli değerdir,bu sebeple çalışanlarının ve iletişimde olduğu tüm tarafların eşit, adil ve saygılı bir şekilde muamele görmesini ve ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlamak amacındadır. Tunaset; ırk,renk, din, cinsiyet, yaş, uyruk, dil, cinsel tercih, medeni hal, maluliyet vb. farklılıkları gözetmez, işe alım, seçim, gelişim ve terfilere ilişkin kararlarda herkese eşit ve adil yaklaşır, yönetici, çalışan ve iletişimde olduğu tüm taraflardan aynı yaklaşımı sergilemelerini bekler.


3.9.ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ İLKELERİ.

Tunaset iş süreçleri ile ilgili verilen kararlarda kişisel çıkarların değil Tunaset çıkarlarının temel alınmasını uygun bulur.


Çıkar çatışmasının ortaya çıkabileceği durumlar aşağıdaki gibidir:

 • İş ve iş ilişkileri dışında ikinci bir işte çalışmak, hizmet vermek, müdür ya da danışman olarak görev almak.
 • Tunaset’in mevcut ve potansiyel rakibi, müşterisi ya da tedarikçisi ile sizin aranızda mali çıkar olması.
 • Yakın akrabanızın sizinle veya sizin altınızda çalışan biriyle ya da iş birimimizde çalışan biriyle resmi danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir iş ilişkisinin olması.
 • Beyan edilmeyen kamu görevlisi akrabalar.
 • Yakın akrabaların Tunaset’in bir rakibine, tedarikçisine veya müşterisine yatırım yapması


3.10.MİSİLLEMEYİ ÖNLEME İLKELERİ.

Misilleme: Herhangi bir durumu ya da kişiyi ihbar etmeniz üzerine ihbar ettiğiniz kişinin ya da yöneticilerinizin ya da çalışma arkadaşlarınızın cezalandırmak amacı ile size karşı zarar verici davranışlar takınmasıdır.


Bildirim yapan kişilerin korunması temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Solmaz, iyi niyetle bir endişesini bildiren herhangi bir çalışanın misillemeye maruz kalmasına izin vermez.


Bir şahsa karşı misilleme amaçlı bir kaygı uyandıran veya hakkında bir soruşturma başlatılması için harekete geçen kişiler disiplin işlemine tabi tutulacaktır.


3.11.ADİL REKABET KOŞULLARI KORUNMASI İLKELERİ.

Müşterilerin en iyi hizmeti en uygun şekilde alabilmesi serbest pazarlama ve adil rekabet yoluyla mümkündür.


Rekabeti önleyici tüm davranışlar kanunlar ile yasaklanmıştır. Rekabeti engelleyici davranışları yasaklayan bu yasalara göre aykırılıklar aşağıdaki gibidir.


 • Rakiplerle, fiyat sabitleme, ihaleye fesat karıştırma, pazar tahsisi ve tedariki kısıtlama dahil olmak üzere rekabete aykırı anlaşmalar yapmak
 • Rekabetle ilgili hassas bilgileri rakiplerle paylaşmak
 • Müşteri ve tedarikçilere kısıtlamalar empoze etmek
 • Pazar hakimiyeti konumunu kötüye kullanmak
 • Bazı birleşme ve devralma sözleşmeleri yapmak


Tunaset tüm çalışanlarından yasalara uyumlu hareket etmelerini bekler.


3.12.DİSİPLİN POLİTİKASI.

3.12.1. GENEL

 • Disiplin prosedürü güvenlik ihlalinin gerçekleştirildiği doğrulanmadan başlatılmaz.
 • Resmi bir disiplin prosedüründe, güvenlik ihlaline teşebbüs ettiğinden şüphelenilen personelle ilgili soruşturmaların doğru ve adil olunduğundan emin olunmalıdır.
 • Resmi disiplin prosedürü, ihlalin niteliği ve büyüklüğü ile bunun işe etkisini ve büyüklüğünü, ilk ya da tekrarlanmış bir saldırı olup olmadığı, ihlali yapan kişinin özel olarak eğitilip eğitilmediği gibi faktörleri ilgili yasalar, kuruluş kontratları ve talep edilen diğer faktörler açısından cevaplandıracak bir uzman (kurumun özel avukatı veya bu konularda yetkinliği olan bir hukukçu) tarafından sağlanır.
 • Kayıtlar kağıt üzerindeki kayıtlar veya bilgisayar ortamında bulunan tüm taşınabilir bilgi, hard disk ya da hafızada bulunan bilgilerin taslak ve kopyalarıdır.
 • Tüm deliller hukukun şart koştuğu delil toplama kurallarına uygun olarak toplanmalıdır.


3.12.2. GİRDİLER

 • Güvenlik ihlali delilleri
 • Kâğıt üzerindeki dokümanlar için; metnin orjinali, metni kimin bulduğu, ne zaman bulduğu ve kimin tanıklık ettiği ile ilgili kayıtlar.
 • Bilgisayar datasında bulunan bilgiler için; ulaşılabilirliğin sağlanmasını garantilemek için tüm taşınabilir data, hard disk ya da hafızada bulunan bilgilerin taslak ve kopyaları.


3.12.3. ÇIKTILAR

 • Suspension of responsibilities,
 • Revocation of entry rights,
 • In cases of serious administrative deficiencies, the process ensures that the duties of the person are immediately taken away from the right of entry and, if necessary, immediately removed from the area of establishment.


3.12.4. PROCESS FLOW DIAGRAMSIRA NO
PROCESS NAME
RESPONSIBLE
REFERENCE
RECORD
1
For the Disciplinary Procedure, relevant documents, records and files are prepared.
ECG and HR.

Cover letter Evidence
2
For the violation that is the subject of the file, the employee(s) are notified of the commencement of the disciplinary procedure.
ECG and HR.

Notification letter
3
The necessary defenses are taken.
ECG and HR.

Defense
4
Evidence and defenses are examined by experts.
General Manager, Financial Advisor, Legal Counsel


5
The necessary penalties shall be notified to the parties.ECG and HR.

Notification letter
6
Penalties apply.
ECG and HR.


7
If there is an urgent need for follow-up, the relevant laws, statutes, regulations and procedures shall be applied.
ECG and HR.3.13. ENFORCEMENT.

The provisions of the Labor Law No. 4857 are applied to all personnel who do not work in accordance with the Tunaset Policies.